Regulamin

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW 

PRZEDSZKOLA NR 3 im. M. KONOPNICKIEJ W WĘGROWIE

 

Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole nr 3
  im. M. Konopnickiej w Węgrowie przy współpracy z  Radą Rodziców.
 2. Przedszkole w swej działalności jest jednostka inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
 • wycieczki przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne
 1. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 1. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:
 • wiek uczestników
 • zainteresowania i potrzeby przedszkolaków
 • sprawność fizyczna ,stan zdrowia
 • stopień przygotowania do pokonywania trudności
 • ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne
 1. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
 • spacery
 • krótkie wycieczki
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne

6.   Harmonogram wycieczek na dany rok szkolny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy wycieczek to:
 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej

zależności od charakteru wycieczki lub spaceru

 • opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
  -pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce;
  -ze środków przekazanych przez radę rodziców;
  -ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
 1. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
 2. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole ,liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka ,podpisana przez każdego opiekuna wycieczki.
 3. Udział dzieci w  wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).
 4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Organizując spacery i wycieczki:
 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru ,bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo ,współdziałanie i przyjemny nastrój
 • dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo ,a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody
 • zapewniamy właściwą organizację ,tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
 1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  kartę wycieczki
  listę uczestników
  pisemne zgody rodziców
  dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
  rozliczenie finansowe.

14.  Zgodę na wycieczkę wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na tydzień przed jej rozpoczęciem) dyrektor .

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola ,posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
 3. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki ,lista uczestników ,oświadczenia opiekunów wycieczki ).
 4. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce.

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

Opracowuje on program ,harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

Określa zadania opiekuna dotyczące programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka.

Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w  wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników

Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.

Przedstawia rozliczenie rodzicom na  najbliższym spotkaniu z rodzicami.

Zostawia w kancelarii przedszkola:

  1. kserokopię karty wycieczki,
  2. kserokopię regulaminu wycieczki,
  3. pisemne zgody rodziców,
  4. listę uczestników wycieczki

Zabiera ze sobą:

  1. kartę wycieczki,
  2. regulamin wycieczki,
  3. preliminarz finansowy wycieczki,
  4. dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki, (nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej lub polisę indywidualną gdy uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony w szkole),
  5. umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika
  6. listę uczestników wycieczki

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 6. Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

- zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

- zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

- niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

- oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
 4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi.
 5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 6. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Harmonogram wycieczki
 2. Karta wycieczki
 3. Zgoda rodzica lub opiekuna.
 4. Lista uczestników wycieczki

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn.1.10.2005 r, a traci moc dotychczas obowiązujący.

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka......................

...............................................................w organizowanej przez przedszkole wycieczce do............................................................................ która odbędzie się w dniach...................................................

Jednocześnie oświadczam , że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w  wycieczce.

Jednocześnie akceptuje obowiązujące w przedszkolu zasady finansowania wycieczek.

...................................................................

czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1.Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i domu.

2.Osoby przyprowadzające osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.

3.Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

5.Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do upoważnienia pełnoletnich osób trzecich do odbioru dziecka z przedszkola. Pisemne oświadczenia składają z początkiem każdego roku szkolnego osoby oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

6.Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka, jeśli jej nie zna

7.Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

Regulamin korzystania placu zabaw

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

1.Plac  zabaw jest przeznaczony doprowadzenia zajęć rekreacyjnych dla wychowanków przedszkola.

2.Za bezpieczeństwo wychowanków na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy(nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa)

3.Obowiązkiem nauczyciela jest:

a) sprawdzenie stanu technicznego i wyłączenie z użytku   uszkodzonego sprzętu i urządzeń;

b)zgłoszenie zauważonych usterek dyrektorowi lub pracownikowi technicznemu przedszkola;

c)przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń (wskazanie piktogramów,  zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z drabinek, zjeżdżalni, huśtawek itp

4.Rozpoczęcie zabaw na placu może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się nauczyciela, że sprzęt i urządzenia nie stwarzają niebezpieczeństwa dla dzieci

5.Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystac zgodnie z ich przeznaczeniem

6.W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte.

7. Na podwórze przedszkolne zabrania się: wprowadzania psów, jazdy na rowerze, rolkach itp.

8. W trakcie zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanemu pomocy przed medycznej  powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców/opiekunów.

9.Rodzice/ opiekunowie przebywający na placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.

10.Po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw.

11.Za rzeczy pozostawione na podwórzu przedszkolnym przedszkole nie ponosi odpowiedzialności

Regulamin korzystania z sali zabaw

1.Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych

2.Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez ramowy rozkład zajęć.

3.Dzieci w sali mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

4.Wszystkie dzieci oraz personel obowiązuje odpowiednie obuwie.

5.Dzieci w trakcie zabaw i zajęć są zobowiązane do przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie : ładu, porządku i dyscypliny

6.Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.

7. Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne i zabawki mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.Po zakończeniu zajęć i zabaw pomoce dydaktyczne i zabawki należy zostawić w oznaczonych miejscach

9. Obowiązkiem nauczyciela jest:

a) sprawdzenie stanu zabawek i pomocy i wyłączenie z użytku uszkodzonego sprzętu i urządzeń;

b)zgłoszenie zauważonych usterek dyrektorowi lub pracownikowi technicznemu przedszkola;

c)przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu, zabawek i innych urządzeń

d)wywietrzenie sali przed rozpoczęciem zajęć;

e)czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć i zabaw

f)sprawdzenie przez nauczyciela okien (okna otwarte mogą być tylko uchylnie).

10.Ostatnia osoba wychodząca z Sali jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku oraz do zamknięcia okien.

U Pani Marysi

Może to bajka, a może nie-

U pani Marii to dzieje się!

Od lat dwudziestu pięciu w Węgrowie

Dom pełen cudów śpiewa o sobie.

Że w domku tym nie jeden rym

I nutek śpiew, krasnali śmiech…

Nasze przedszkole ma numer trzy-

Tutaj spędzamy szczęśliwe dni,

Bo każdy kącik, każda chwileczka

To jakaś nowa piękna bajeczka.

A w baśni tej dziwów nie mniej

Niż w lesie drzew, nad morzem mew…

A kiedy chmurka pojawi się,

Zniknie ,bo przecież wiadomo, że

Pani Marysia kochała dzieci,

Dlatego słonka tu zawsze świeci.

Więc zróbmy krąg cieplutkich rąk

Zatańczmy wraz w ten miły czas….

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać pod opieką rodziców dzieci uczęszczające  do Przedszkola Nr 3 im. M. Konopnickiej w Węgrowie.

2. Zapisu dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Podstawę do wypożyczenia książek stanowi karta czytelnika.

4.  Książki na nazwisko i imię dziecka wypożycza rodzic.

5. Fakt wypożyczenia książki uwidacznia się na karcie czytelnika/dziecka i karcie książki .

6. Rodzic dziecka/czytelnika powinien strzec wypożyczoną książkę  przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem.

7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiadają rodzice dziecka/czytelnika.

8. Przed zakończeniem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

9. Każda osoba lekceważąca regulamin może być tymczasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiona prawa do korzystania z księgozbioru przedszkolnego.

frsdfsfsfsdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 

dfgdfgdgdfg

Do Góry