**ZAPRASZAMY DO GALERII GŁÓWNEJ** - DZIEŃ SPORTU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zadania Kierownika Wycieczki

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

Opracowuje on program ,harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

Określa zadania opiekuna dotyczące programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka.

Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w  wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników

Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.

Przedstawia rozliczenie rodzicom na  najbliższym spotkaniu z rodzicami.

Zostawia w kancelarii przedszkola:

  1. kserokopię karty wycieczki,
  2. kserokopię regulaminu wycieczki,
  3. pisemne zgody rodziców,
  4. listę uczestników wycieczki

Zabiera ze sobą:

  1. kartę wycieczki,
  2. regulamin wycieczki,
  3. preliminarz finansowy wycieczki,
  4. dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki, (nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej lub polisę indywidualną gdy uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony w szkole),
  5. umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika
  6. listę uczestników wycieczki
Data dodania: 2020-06-09 16:27:43
Ilość wyświetleń: 355

„Jadą, jadą dzieci drogą...

Siostrzyczka i brat,

I nadziwić się nie mogą,

Jaki piękny świat!"

Cytat

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje